[datasheet] AT91SAM7S256


AT91SAM7S256 : ARM7TDMI-based Flash MCU